Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 12 maart 2018
 
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS KALENDER ​WEDSTRIJD ESF-OPROEPEN
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS
Jongeren bedenken unieke schoenendoos! 

Tachtig wetenschapsleerlingen uit West- en Oost-Vlaanderen namen op 28 februari en 1 maart 2018 deel aan het Innovatiekamp Nieuwe Materialen in het Vives Innovation Centre (VIC) te Kortrijk. De jongeren kregen de opdracht om in gemengde teams een innovatieve en creatieve oplossing te bedenken voor een reële uitdaging die hen voorgelegd werd door één van de vier deelnemende peterbedrijven: Darco Pack, 100% West-Vlaams, IQ Pack en Vanheede.

Het winnend concept
Team Shoestack won met een unieke schoenendoos. De opdracht van de firma IQ Pack uit Harelbeke bestond erin om een dubbele functie te ontwikkelen voor een gesloten kartonnen verpakking 
(naar keuze) uit een supermarkt waarbij de verpakking niet onmiddellijk op de afvalberg belandt. Het team bedacht een schoenendoos die rechtstreeks naar het schoenenrek kan. De schoenendoos wordt langs de zijkant geopend en kan omgevouwen worden tot een opbergsysteem voor schoenen. 
Deze unieke schoenendoos was volgens de 8-koppige vakjury het meest uitgekiende concept. De oplossing pakte naast de vraag van de ondernemer ook andere problemen aan zoals het rondslingeren en het eenvoudig opbergen van schoenen.

Indrukwekkende cases
In de finale namen de beste concepten het tegen elkaar op, waarbij ze hun oplossing pitchten voor de jury:
 • Het team 100% West-Vlaams ontwierp een rieten mand met West-Vlaamse producten die omhoog komt bij het openen van de kartonnen transportdoos. 
 • De oplossing op de vraag van Vanheede kwam van Team Isobest. Ze stelden voor om een chemische vloeistof te ontwikkelen die de vezels van de asbestplaten samenhoudt, waardoor er geen giftige stoffen meer vrijkomen tijdens het vervoer.
 • Voor Darco Pack  bedachten de studenten een herbruikbaar, elastisch net om gevulde paletten op een ergonomische en ecologische manier te verpakken. 
Klik hier voor de fotoreportage.

Het Innovatiekamp Nieuwe Materialen werd georganiseerd door RESOC Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, Fabriek voor de Toekomst ‘Nieuwe Materialen’ en Actie voor Starters. Vlajo leidde het kamp in goede banen. 

 
Het Integraal Handelsvestigingsbeleid: leidraad voor steden en gemeenten.

Het beleid van de Vlaamse regering inzake detailhandel is verankerd in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) dat in werking trad op 29 juli 2016. Het Decreet biedt lokale besturen enerzijds de mogelijkheid om een op maat gemaakt beleid te voeren inzake detailhandel. Anderzijds doelt het Decreet op een administratieve vereenvoudiging voor de handelaars met de integratie van de socio-economische vergunning in de nieuwe omgevingsvergunning.

Lokale besturen krijgen via dit Decreet de autonomie om lokale visies uit te werken binnen het Vlaams beleidskader. Steden en gemeenten kunnen zo een handelsvestigingsbeleid uitwerken dat rekening houdt met de lokale, commerciële noden en kunnen in het bijzonder een antwoord bieden op de toenemende leegstand in de (stads)kern. 

Het decreet IHB kort samengevat

Het decreet beoogt beleid op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau gebaseerd op vier overkoepelende doelstellingen: 
 • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
 • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 
 • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in de (stads)kernen, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden. 
 • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.
Om bovenstaande doelstellingen in de praktijk te kunnen realiseren, reikt de Vlaamse overheid diverse beleidsinstrumenten aan.
 • Stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • Handelsvestigingsconvenanten
 • Omgevingsvergunning
Leidraad voor lokale besturen

De Vlaamse regering beoogt via het Decreet IHB een transparant en coherent kleinhandelsbeleid tussen de verschillende beleidsdomeinen en over de diverse bestuursniveaus heen. Om dit te realiseren is een consistente interpretatie en toepassing van het IHB nodig. Recent werd hiervoor een leidraad voor lokale besturen opgemaakt. Het is de bedoeling dat deze leidraad bestendig aangepast wordt en zodoende een ‘levende’ informatiebron is voor lokale besturen.


Meer info alsook de leidraad is terug te vinden op de website van Vlaio: Integraal Handelsvestigingsbeleid: leidraad voor lokale besturen. 
 

AB Réfugiés ondersteunt vluchtelingen bij integratie op arbeidsmarkt. 
 
Met het Europese project AB Réfugiés slaan elf partners uit Henegouwen, Douai en West-Vlaanderen de handen in elkaar om binnen de drie jaar een snel en duurzaam traject naar tewerkstelling voor minstens 230 vluchtelingen te realiseren. 

AB Réfugiés gaat in op de vraag van de Europese Commissie om via grensoverschrijdende samenwerking nieuwe oplossingen aan te reiken voor de vele uitdagingen die de verhoogde instroom van vluchtelingen sinds 2015 met zich meebrengt. Het project lanceert heel wat initiatieven om de begeleiding, opleiding en tewerkstelling van vluchtelingen te ondersteunen naast de reeds bestaande acties. Hiermee komt het project eveneens tegemoet aan de toenemende vraag van bedrijven naar gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskrachten. 

De Mission Locale van Douai zet gedurende de looptijd van het project één voltijdse medewerker in om minstens vijftig jonge vluchtelingen (-26 jaar) intensief te begeleiden in hun zoektocht naar werk. In Wallonië wil de Forem jaarlijks zo’n twintig vluchtelingen via intensieve opleiding op de werkvloer laten doorstromen naar werk. In West-Vlaanderen experimenteert VDAB met een opleidingsvorm waarbij vluchtelingen gedurende zes maanden een beroepsopleiding volgen op de werkvloer van een maatwerkbedrijf onder begeleiding van een werkplekcoach. Voor vluchtelingen die voorafgaand aan of tijdens hun opleiding nood hebben aan extra taalopleiding, voorziet de CCG/EPS – aanvullend op het reguliere basisaanbod Nederlands/Frans – gemeenschappelijke taallessen technische woordenschat om de communicatie op de werkvloer te bevorderen. 

Met het ontwikkelen van een digitaal beeldwoordenboek wil ook de Provincie West-Vlaanderen de communicatie op de werkvloer bevorderen. Deze app moet op termijn een ruime variatie aan technische woordenschat bevatten, weergegeven zowel in beeld, geschreven als gesproken taal, en met als basistalen het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu. 

Het project focust tot slot niet alleen op de vluchtelingen, er is ook ondersteuning voorzien voor de vele trajectbegeleiders, instructeurs, bemiddelaars… die dagelijks met vluchtelingen aan de slag gaan. Een grensoverschrijdend lerend netwerk moet professionals uit elk van de drie regio’s met elkaar in contact brengen en kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken. 

Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden van grensarbeid voor Franse en Belgische vluchtelingen wordt uitgevoerd. 

Deelnemende partners: Mission Locale van Douai , AFPA, de Arefie, Pôle Emploi en de SGAR, Forem, CCG/EPS, VDAB en de Provincie West-Vlaanderen. De POM West-Vlaanderen treedt op als projectleider. Het totale budget van dit Interreg project bedraagt 1.873.773 € waarvan de helft wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook de Provincie West-Vlaanderen en het Waals Gewest treden op als financiere
nde partner.
 

Vlaanderen werkt aan een Vlaamse Skills Strategie.

Samen met de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wil Vlaanderen inzetten op het ontwikkelen van de Vlaamse Skills Strategie. 

Een onderzoek van het OESO-directoraat voor onderwijs en vaardigheden leert dat zo’n 20 à 30% van de Vlaamse werknemers een job hebben die met de huidige technologische middelen geautomatiseerd zou kunnen worden. Tegen 2026 zou dit aandeel kunnen oplopen tot 60 à 70%. Daarom is het belangrijk dat mensen hun competenties voortdurend blijven ontwikkelen. Zo’n 700.000 Vlamingen hebben lage basiscompetenties zoals geletterdheid. Onder hen veel 55-plussers, die nu steeds langer actief moeten blijven op de arbeidsmarkt.

Met het ‘Skills Strategy Framework’ wil de OESO werken rond drie hoofdthema’s: (1) relevante competenties ontwikkelen, (2) het competentieaanbod activeren en (3) de beschikbare competenties effectief inzetten. Daarbij luidde de analyse voor Vlaanderen dat ons onderwijs weliswaar van hoog niveau is, maar dat we niet mogen blijven stilstaan en steeds naar verdere verbeteringen moeten zoeken. Ook de zwakke prestaties van kansengroepen in het onderwijs verdienen verdere aandacht. Daarnaast wijzen indicatoren er ook op dat werkgevers de competenties van hun werknemers vaak nog onvoldoende benutten, waardoor een belangrijk potentieel onaangeroerd blijft.

Daarom zal de Vlaamse Skills Strategie werken rond 5 prioriteiten:
 • Een leercultuur ontwikkelen.
 • Het benutten van competenties op de werkvloer.
 • Vraag en aanbod van competenties beter op elkaar afstemmen.
 • Opleidingssystemen en -partnerschappen versterken.
 • De financiering van onderwijs en vorming verbeteren.
Vlaanderen staat voor een grote shift met nieuwe jobs die andere vaardigheden vragen en we moeten die verandering als opportuniteit zien om te verbeteren. Mensen zullen opgeleid en omgeschoold moeten worden. En dat vraagt heel wat van het onderwijssysteem, maar ook van de bedrijven. Wie gaat wie trainen? En wie gaat de standaarden meten? 

In de loop van 2018 zullen er brede dialoogmomenten georganiseerd worden, waarin een ruime groep van belanghebbenden gevraagd zal worden te reflecteren op de uitdagingen rond Skills in Vlaanderen.

Meer info is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

 
Transitiepremie voor werkzoekenden die een eigen zaak starten.

De stap zetten om vanuit werkloosheid zelfstandige te worden, is niet evident. Je verliest vanaf dag één je werkloosheidsuitkering en wordt dus bij de opstart van je eigen zaak meteen geconfronteerd met een inkomensonzekerheid. Zeker voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar is de drempel hoog. Om hen aan te moedigen toch de sprong te wagen, werkte Vlaams minister van Werk Philippe Muyters een premie uit die goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

De premie wordt niet zonder meer toegekend. De werkzoekende moet aan een aantal voorwaarden voldoen, onder meer eerst met succes een ondernemerschapstraject doorlopen. Dat traject versterkt de ondernemerschapscompetenties en verhoogt de slaagkansen. De transitiepremie kan alleen online aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat je als zelfstandige in hoofdberoep bent gestart. 

Het nieuwe systeem start vanaf 15 maart en vanaf dan zal er een webformulier op de website www.werk.be/transitiepremie staan, waar alle info terug te vinden is.

Bedrijfscoaches helpen mee de gezonde keuze op de werkvloer te stimuleren.

Gezond op de Werkvloer schiet uit de startblokken: 42 speciaal opgeleide bedrijfscoaches staan klaar om bij ondernemingen een preventief gezondheidsbeleid op te zetten dat de gezondheid van de werknemers bevordert.

Wil je ook een 'gezondere' onderneming maar weet je niet hoe?
Of ben je op zoek naar een bedrijfscoach? 


Dien dan een aanvraag in via Subsidieaanvraag voor ondernemingen. De bedrijfscoach helpt in een 20-uren traject jouw onderneming een preventief gezondheidsbeleid op te zetten. 

Als je in aanmerking komt voor een terugbetaalde coach, betekent dit dat je een deel van de kostprijs van de coach zelf betaalt en het grootste deel door de overheid gedragen wordt. Concreet komt dit erop neer dat je zelf 500 euro betaalt als onderneming voor 20 begeleidingsuren en de overheid hiervoor 1.000 euro bijdraagt. 


Surf naar de projectpagina voor meer info.  
KALENDER
Ontbijtsessie onderwijs - arbeidsmarkt, 14 maart 2018, RoeselareWorden jongeren met een vreemde origine vandaag voldoende opgevangen en begeleid zodat ze zich geïntegreerd voelen op school en op de werkvloer? Zijn er voldoende steunmaatregelen om deze jongeren te begeleiden? Wat is de rol van de ouders hierin? De rol van de overheid? De rol van de school? Zijn de jongeren voldoende gemotiveerd om zich te integreren?

De onderneming Goddeeris Industrial Piping te Roeselare nodigt scholengroepen, de lokale overheid en ondernemers uit om dit debat te voeren en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld op vlak van integratie.

UNIZO Onderwijs & Ondernemen en RESOC Midden-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om tijdens 4 ontbijtsessies samen met leerlingen, leerkrachten, scholendirectie, ondernemers en lokale overheid zich te buigen over deze topics. In april wordt alle feedback voorgelegd aan Minister Crevits in een ontbijtsessie in Torhout om zo tevens haar input hierop te kennen.

Wens je bijkomende informatie dan kan je terecht bij dirk.braeckevelt@unizo.be of telefonisch op het nummer 0479 49 34 25.

Woensdag 14 maart 2018
Huis van de Voeding - Spanjestraat 141 te 8800 Roeselare.
8u00 > 10u00 gevolgd door een bedrijfsvoorstelling


Schrijf je hier in

 
Employer Branding voor productiebedrijven, 27 maart 2018, Kortrijk

Dat de industrie het moeilijk heeft om personeel te vinden, weet iedereen. Het is echter niet alleen moeilijk om genoeg personeel te vinden, maar het is ook de kunst om nieuwe medewerkers te vinden die bij je bedrijf passen en er dan ook graag blijven. Een opleidingsperiode die zonder vervolg afloopt, neemt veel energie van de collega's en is kostelijk voor het bedrijf.

De campagne die je als bedrijf opzet, moet gebaseerd zijn op een bewuste strategie. Zijn er steeds discussies in het bedrijf over de keuze van een slogan bij de bekendmaking van een vacature omdat je het niet eens bent over welke sterktes je als bedrijf op de voorgrond wilt plaatsen? Dan is deze inspiratiesessie beslist iets voor jou.

De inspiratiesessie rond employer branding gaat door op 27 maart 2018 in Kortrijk Xpo (Doorniksesteenweg 216, Kortrijk). Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan tot 22 maart via dit inschrijvingsformulier

Programma
 • 17u30 Onthaal
 • 18u00 Verwelkoming Veerle Breemeersch, coördinator Academie voor de Toekomst / Syntra West Groep
  • Twee toelichtingen 
   • Employer Branding? Ieder bedrijf hééft - willens nillens -een employer brand. Hoe maak ik echter als bedrijf een strategisch plan voor een bewuste employer branding die zowel uniek als authentiek is? Expert employer branding Sanja Chen van de sectorfederatie Agoria licht het concept toe en geeft enkele voorbeelden van bedrijven die het planmatig aanpakken.
   • Hoe hoog scoort de industrie op elementen die volgens het onderzoek van Jan Denys (Randstad) belangrijk zijn bij de keuze van een werkgever? Een selectie van cijfers uit de werkbaarheidsmonitor 2016, toegelicht door Jos Coenen, Stichting Innovatie en Arbeid (SERV).
  • Getuigenis van Agristo NV rond hun employer branding: 'van strategie naar campagne, van campagne naar resultaat'! Toegelicht door Evelien Vermandere, HR Director
  • Voorstelling opleiding: Maak van uw bedrijf een aantrekkelijke werkgever! Employer branding voor de industrie! De opleiding gaat door op 25 april, 9 en 30 mei en 6 juni.  
 • 19u45 Netwerkreceptie met enkele hapjes

Jobroad: Integratie door werk, 28 maart 2018, Kortrijk
  
 

DUOday: Werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood, 26 april 2018

Op DUOday, 26 april 2018, zet een bedrijf voor één dag zijn deuren open voor een werkzoekende die omwille van een beperking van zintuigelijke, lichamelijk, psychische of verstandelijke aard moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met één van de werknemers een duo. 

De tewerkstelling van personen met extra ondersteuningsnood vormt niet alleen een uitdaging in België, maar in heel Europa. Positief nieuws is dat DUOday elk jaar internationaler wordt, namelijk 12 Europese landen organiseren in 2018 een DUOday. Dat is mede te danken aan een actieve uitwisseling binnen European Union of Supported Employment (EUSE), het Europese platform van organisaties die personen met extra ondersteuningsnood begeleiden.  

Op vandaag zijn er in België al 155 deelnemende bedrijven. Dat aantal kan nog verder de hoogte in!
Schrijf vandaag nog jouw bedrijf in om deel te nemen aan DUOday.

Surf naar de DUOday-website, klik op deelnemen en vul het inschrijvingsformulier in. 

 
WEDSTRIJD
Stem voor de publieksprijs van de Smart Belgium Awards 2017! 

De Belfius Smart Belgium Awards 2017, een organisatie van Belfius i.s.m. Mediafin, richten zich naar de publieke, bedrijfs- en sociale sector die op een slimme manier een antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. 
50 genomineerden zijn in de running voor 5 Smart Belgium Awards binnen de categorieën City, Company en Care.

Mariënstede en Mariasteen zijn genomineerd voor de Smart Care Award. De genomineerden voor de Smart City Award zijn o.m. de steden Izegem en Roeselare. Een vakjury kiest de winnaars, maar ook het publiek wordt opgeroepen om te stemmen en bepaalt wie naar huis gaat met de Publieksprijs op 21 maart 2018.

Smart Care Award
 • Mariënstede heeft een uniek kassasysteem ontwikkeld dat mensen met een zware verstandelijke beperking zelfstandig laat werken. 
 • Mariasteen heeft een slim projectiesysteem ontworpen dat mensen met een beperking doet groeien in hun job. De werknemer weet precies wat hij moet doen waardoor deze medewerkers ook complexere taken kunnen uitvoeren. 
Smart City Award
 • Onder de noemer Smart City Award (<30.000 inwoners) maakt Izegem als eerste lokale overheid in de Benelux gebruik van het Trimble-platform waardoor burgers met hun smartphone of pc meldingen kunnen doorgeven aan het stadsbestuur van Izegem. 
 • Roeselare is genomineerd in het domein Smart City Award (>30.000 inwoners). De stad zet in op een betere, multikanale dienstverlening via de centralisatie van de fysieke dienstverlening en uitbouw van een unieke toegangs- en contactpoort tot de stadsdiensten via het gratis telefoonnummer 1788, Whatsapp en een eenvoudig contactformulier. 
Geef deze genomineerden een duwtje in de rug en breng jouw stem uit! 
 
Stemmen kan nog tot en met 18 maart 2018 (middernacht).

Meer info: website Smart Belgium Awards.

ESF-OPROEPEN 
Duurzaam loopbaanbeleid

ESF opent een oproep om de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren via het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Het loopbaanbeleid schept enerzijds zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers waardoor ze langer en extra gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Aan de andere kant is het beleid ook gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie.
 
Alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als non-profit sector, uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie, gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen een project indienen. Indieningsdatum is vrijdag 30 maart 2018 middernacht.

De subsidie per goedgekeurd project bedraagt maximaal 80.000 euro; waarvan 32.000 euro ESF-financiering en 48.000 euro Vlaamse cofinanciering. De promotor moet een minimale, private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

Meer info is terug te vinden op de website: ESF-oproep duurzaam loopbaanbeleid.

 
Anders organiseren


Een job waarin je…
… inspraak hebt in de planning
… niet het gevoel hebt dat zaken boven je hoofd beslist worden
… kan bijleren
… mag meedenken
… jouw aandeel duidelijk herkent

In zo’n job kan je het beste van jezelf geven! En dat is wat ESF beoogt in deze oproep: het creëren van werkbare jobs in wendbare organisaties. Het doel is om de werkbaarheid van jobs in Vlaanderen te verbeteren door organisaties te stimuleren de arbeid op een andere manier te organiseren. 

Alle Vlaamse ondernemingen en organisaties uit de profit en non-profit sector, uit het Normaal Economisch Circuit en de sociale economie kunnen een project indienen (de uitzonderingen zijn te raadplegen in de oproepfiche). 

De indieningsdatum is vrijdag 30 maart 2018 middernacht

Deze oproep wordt in 2018 nog twee keer herhaald. 
Projectvoorstellen kunnen ingediend worden in volgende indieningsrondes: 
 • Vanaf 1 april 2018 met als uiterste indieningsdatum 30 juni 2018.
 • Vanaf 1 augustus 2018 met als uiterste indieningsdatum 31 oktober 2018.
De subsidie bedraagt 80.000 euro per project: 32.000 euro ESF-middelen en 48.000 euro Vlaamse cofinanciering. De promotor moet een minimale private cofinanciering van 30% voorzien voor een KMO en 50% voor een grote onderneming. 

Meer info is terug te vinden op de website: ESF-oproep anders organiseren.

 
RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.